UMOWA SPRZEDAŻY KOMISOWEJ SAMOCHODU

Zawarta w dniu .......................................... pomiędzy

1. .................................................................................... reprezentowanym przez AUTO KOMIS

w .............................. ul. ................................................ prowadzący działalność gospodarczą na

podstawie zezwolenia nr .................... wyd. przez Urząd ..............................................................

............................................., zwanym dalej upoważnionym działającym w imieniu sprzedawcy

................................... zam. .................................................. legitymującego się dow. osobistym

.......................................................... wyd. przez ................................... a

2. zwanym dalej ,,Kupującym” o następującej treści:

§ 1.

Upoważniony na podstawie komisu nr ...................... w ramach uprawnień z niej wynikających

Sprzedaje na rachunek Kupującego samochód marki ...................................................................

nr rej. ............................................................... rok produkcji .......................................................

nr podw. .......................................................... nr silnika ..............................................................

§ 2.

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność i jest wolny od wad prawnych, praw osób trzecich oraz nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

§ 3.

Strony ustaliły wartość przedmiotu na kwotę złotych ....................................................................

(słownie: .........................................................................................................................................).

§ 4.

Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w § 1 niniejszej umowy za kwotę określoną w § 3 umowy, której otrzymanie kwituje. Kupujący oświadcza, że pojazd został mu wydany po dokładnym jego zbadaniu.

§ 5.

Kupujący oświadcza, że stan techniczny wymienionego pojazdu jest mu znany i z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego.

Kupujący sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego nie wnosząc zastrzeżeń.

§ 6.

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy, w szczególności koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego.

§ 7.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

 

Sprzedający Kupujący

.................................... ....................................

 

 

Nr Ewidencyjny Towaru Komisowego ....................................................................

Pobrano opłatę skarbową w kwocie .........................................................................