Umowa kupna-sprzedaży motocykla

Zawarta w ........................., dnia ......................, pomiędzy: ................ ......................., zamieszkałym w ............................., przy ulicy ..........................., legitymującym się dowodem osobistym nr .................. wydanym przez ............................ 
zwanym dalej sprzedającym, 
a ................ ......................., zamieszkałym w ............................., przy ulicy ..........................., legitymującym się dowodem osobistym nr .................. wydanym przez ............................,  
zwanym dalej kupującym.

§ 1

1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem motocykla marki ..................... o numerze rejestracyjnym .................., numerze silnika ..............................., numerze ramy .............................., wyprodukowanym w roku .................., kolorze ........................., przebiegu ...................

2. Sprzedający oświadcza, że opisany w ust. 1 motocykl wolny jest od jakichkolwiek wad prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich, oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania bądź zabezpieczenia.

§ 2

Sprzedający sprzedaje, a kupujący kupuje opisany w § 1 ust. 1 motocykl za kwotę .......................zł‚ (słownie: ........................................................................ złotych)

§ 3

Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego motocykla. Kupujący oświadcza nadto, iż nabywa motocykl w takim stanie technicznym, w jakim aktualnie się on znajduje i z tego tytułu nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do sprzedającego.

§ 4

1. Podpisem pod niniejszą umową sprzedający potwierdza otrzymanie w całości zapłaty za sprzedany motocykl, zaś kupujący potwierdza fakt wydania mu motocykla.

2. Sprzedający wraz z motocyklem wydał kupującemu następujące, dotyczące go dokumenty:

§ 5

Wszelkie koszty związane z niniejszą umową ponosi kupujący.

§ 6

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.................. 
Sprzedający

.................. 
Kupujący